UDGIVELSER

CHRISTIAN VIII

Udgivelser

Breve fra Jacob Langebek, udgivne til Erindring om Selskabets Stiftelse den 8. Januar 1745

Dronning Christines Hofholdningsregnskaber

De ældste danske Arkivregistraturer, 5. bind

Vita Johannis Grammii. Hans Grams Levned, beskrevet af hans Broder og Fostersøn Laurids Gram.

Det kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie 1745 - 8. januar 1945

Danske politiske Breve fra 1830erne og 1840erne. I-VI, 1945-58.

Abraham Lehns Indtægts- og Udgiftsbog 1718-1720

Ove Høegh Guldbergs og arveprins Frederiks brevveksling med Peter Christian Schumacher 1778 – 1807

Acta Pontificum Danica

Pavelige Aktstykker vedrørende Danmark 1316-1536